យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Boeing 737 ដែលដឹកមនុស្ស 132 នាក់ បានធ្លាក់ក្នុងប្រទេសចិន!

អាជ្ញាធរអាកាសចរណ៍របស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថា យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Boeing 737 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China…